Sa Higayong Nagkuris-kuris ang Kasingkasing

(Tungod kay Adlaw sa Kasingkasing man karong adlawa, tugoti ko nga magyawyaw bahin sa usa ka...

Read More