(Tungod kay Adlaw sa Kasingkasing man karong adlawa, tugoti ko nga magyawyaw bahin sa usa ka matang nga dili nako matag adlaw gibatbat. Pasaylo sa mga nagsakit. Hinumdomi nga dili sa tanang panahon pait ang paliya. Tuod, tubag kini niining suwat kasingkasing gikan kang MJ alang nako.)

Kon ang kasingkasing hatagan og mikropono, makabaton kinig baba ug maghinay-hinay og yawit og mga pulong nga dugay na niyang gihunghong sa iyang kaugalingon. Kon hatagan kinig sapatos, motubo ang mga tiil niini ug modagan paingon ngadto sa kasingkasing nga buot niyang gakson. Way duda, liwat sa unggoy ang dinaganan niini.

Ning higayona, dili mikropono o sapatos ang gihatag sa tambokon nga kasingkasing. Lapis. Tungod niini, nakabaton og kamot ang kasingkasing ug nagbiris-biris og mga linya nga dugay nang giluob sa iyang dughan.

Mga higala, nahuman og suwat ang kasingkasing ug ania ang mga pulong nga iyang gipatik ngadto sa panid sa papel nga iyang gisuwatan:

Nag-abot ang atong mga palad sa higayon diin bag-o lamang kang miabot sa dakbayan ug mao usay pagbiya nako sa imong gitunghaan. Kon wala pay teknolohiya, tingali gyod ta magkaila. Ug kon wala pa ta magkaila, di gyod tingali nato makuptan ang kamot sa usag-usa.

Sulod sa upat ka tuig, pipila na ka bagyo ang milabay. Apan bisan kapila pa matarog ang pundasyon sa atong relasyon, wala kini malukapa. Walay bagyo nga makatumba niini kon kitang duha ang magkupot og hugot samtang kusog ang huros sa hangin ug nagbunok ang uwan.

Sa higayon nga bugkoson na atong isig ka kasingkasing, buot kong ipahigayon kini uban sa atong mga minahal sa kinabuhi. Dili kinahanghan garboso, dili kinahanglan og relihiyoso, ug igo na nga saksi ang mga pahiyom sa atong mga kabanay niining higayona. Dili nato kinahanglan hunahunaon ang kalibotan ug unsay mga hunghong sa mga tawo sanglit dili sila imbitado sa higayon nga kuptan nako imong mga kamot atubangan sa atong mga pamilya ug higala.

Ug kon mosangko man sa langit ang padulngan aning atong pagbaklay, mangapakong tang duha. Igo na lang tang mokatawa kon dili man gani pasudlon sa ganghaan. Sa tinuoray lang, sa higayon nga gitikon nimo akong kilid, mopahiyom akong dughan.

Ang pagtandi sa atong sugilanon ngadto sa ubang mga sugilanon nga atong nadunggan, nakit-an ug nabasahan walay nada. May katahom kini nga bugtong dinhi lamang sugilanona madunggan, makit-an ug mabasahan.

Ug sa higayon nga makabaton ang kasingkasing og mikropono, dakong purohan nga kining gisuwat sa lapis iyang litokon. Ug kon matuboan kinig tiil ug masul-oban og sapatos, modagan ug modagan kini paingon sa imong nahimutangan, MJ.

Ug tingali kining duha ka kasingkasing makabaton og mga tiil, masul-oban og mga sapatos ug magdinakpanay sa lasang sa kagahapon, karon, ug sa umaabot. Daw mga unggoy nga magdakpanay sa ikog sa usag-usa.

Tag-iya sa kasingkasing sa unggoy,
Rome